НББүртгэлийн англи монгол нэр томъёо

cash - Мөнгөн хөрөнгө

cash equivalents- Мөнгөтэй адилтгах зүйлс

cash on hand - Кассан дах мөнгө

cash receipt - харилцах буюу банкин дах мөнгө

cash payment - Мөнгөн орлого

deposit - Мөнгөн зарлага

check - Чек

cash record - Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

pretty cash - Жижиг мөнгөн сан

deposit in transit - Замд яваа хадгаламж

outstanding checks - Төлбөр хийгдээгүй чек

not-sufficeint-funds check - Хүрэлцээгүй сантай чек

bank servise charge- үйлчилгээний хөлс

bank reconciliation - Банкны зохицуулалтын тайлан

four-column bank reconciliatoin - Дөрвөн баганат Банкны зохицуулалтын тайлан

bank statement - Банкны тайлан

cash balance - Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл

corrent cash balance - Мөнгөний зохицуулагдсан үлдэгдэл

cash internal control- Мөнгөний дотоод хяналт

accounts receivable - Авлагын данс

accounting for Bad debts - найдваргүй авлагыг бүртгэх

net realizable value - Цэвэр боломжит үнэ цэнэ

uncollectible accounts receivable - Эргэлзээтэй авлагаэ

direct write-off method - Шууд данснаас хасах арга

accounts receivable balance method - Авлагын хувийн жингийн арга

aging receivable - Авлагын насжилт

average receivable - Дундаж авлага

loss from factoring receivable - авлага борлуулсан гарз

finance charge - Санхүүжилтийн зардал

promissory note - Энгийн вексель

negotiable note - Шилжих вексель

interest bearing note - Хүүтэй авлагын бичиг

non interest bearing note - Хүүгүй авлагын бичиг

implict (effective) amount - Үр ашигт буюу зах зээлийн хүү

discount rate - хөнгөлөлтийн түвшин

discount period - Хөнгөлөлтийн хугацаа

maturity value - Төлөгдөх өртөг

proceeds - Хүлээн авах мөнгө

interest expense - Хүүгийн зардал

interest revenue - Хүүгийн орлого

 

 

Энэ блог таалагдаж байвал дэмжээд доод зургийг 1 дарчихаарай.

Сэтгэгдэлүүд:

Одоогоор сэтгэгдэл бичигдээгүй байна. Та бичвэл анхных нь болно.

Сэтгэгдэл үлдээх:

Таны нэр:
И-мэйл:
нийтэд харагдахгүй
Вэб:
оруулах албагүй
Сэтгэгдэл:
Дуурайлган
бич
CAPTCHA Image Дуут хувилбар
Reload Image

Энэ нь спамаас хамгаалах нэг хэлбэр болно. Нэвтэрсэн үедээ сэтгэгдэл бичихэд энэ гарахгүй.